Anunt privind depunerea de candidaturi pentru dobandirea calitatii de formator la Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (I.N.P.P.A.)

Anunt privind depunerea de candidaturi pentru dobandirea calitatii de formator I.N.P.P.A.

ANUNÈš

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) dorește să-și lărgească corpul de formatori pentru activitatea de formare inițială și îi invită, în acest scop, pe avocații interesați să depună dosarul de candidatură pentru dobândirea calității de formator I.N.P.P.A.

Condițiile de înscriere sunt următoarele:

– deÈ›inerea calității de avocat definitiv, cu o vechime de cel puÈ›in 10 ani în profesie
– cunoÈ™tinÈ›e aprofundate într-unul dintre următoarele domenii:

→ Drept civil/ drept procesual civil
→ Drept penal / drept procesual penal
→ Legislația profesiei de avocat (primară, secundară și terțiară) inclusiv etica profesiei de avocat
→ Aspecte practice privind organizarea si activitatea instantelor judecătorești si a parchetelor, a birourilor notariale si a executorilor judecătorești
→ Tehnici de argumentare judiciara și de public speaking.
→ Pregatirea si elaborarea consultantei juridice scrise. Metodologia actului juridic si judiciar.
→ Dreptul Uniunii Europene
→ Dreptul european al muncii
→ Dreptul european al drepturilor omului
→ G.D.P.R.
→ Drept fiscal
→ Achiziții publice
→ Dreptul proprietății intelectuale
→ Dreptul concurenței
→ Organizarea, registrele și contabilitatea cabinetului de avocat

Experiența prealabilă de public speaking în domeniul de specializare pentru care se face înscrierea reprezintă un criteriu de preferință.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele înscrisuri:

1. Cererea de înscriere, înregistrată în termenul de înscriere anunÈ›at, semnată de candidat ÅŸi datată, care include precizarea structurii I.N.P.P.A. la care candidatul ar dori să desfășoare activitatea în cazul selecÈ›ionării sale, precum È™i o declaraÅ£ie pe propria răspundere privind veridicitatea informaÅ£iilor prezentate în dosarul de înscriere (conform modelului de Cerere anexat – descarcă model aici: DOCX / PDF);
2. Copia cardului de avocat, vizat pe anul în curs;
3. Copii de pe documentele atestând vechimea în profesia de avocat, certificate de I.N.P.P.A. contra prezentării în original a acestora;
4. Copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului ;
5. Copia certificatului de naÅŸtere, iar în cazul în care candidatul ÅŸi-a schimbat numele, copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
6. CV (format Europass), semnat de candidat;
7. Documentele atestând nivelul de pregătire în domeniul pentru care se face înscrierea, precum:

→ în copie legalizată sau, după caz, în copie simplă certificate de I.N.P.P.A. contra prezentării acestora în original:

▪ diploma de master/studii aprofundate (inclusiv foaia matricolă); în cazul în care diploma nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia;
▪ diploma de doctor în drept; în cazul în care diploma de doctor nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia;

→ listă de lucrări de specialitate – cărÈ›i, monografii, articole, studii – publicate la edituri din È›ară sau din străinătate sau în mediul on-line; în acest caz, la dosar se vor depune È™i:

â–ª pentru cărÈ›i sau monografii – copia copertei 1, precum È™i o declaraÈ›ie semnată privind editura, anul apariÈ›iei lucrării, ISBN;
â–ª pentru articole È™i studii – copia integrală a articolului sau studiului, precum È™i declaraÈ›ie semnată prin care se indică revista, editura, numărul, anul apariÈ›iei;
â–ª pentru articole È™i studii publicate în mediul on-line – declaraÈ›ie semnată prin care se indică link-ul către articolul/studiul respectiv; dacă articolul/studiul nu mai poate fi accesat la link-ul indicat, se depune È™i copia integrală a acestuia.

8. Dacă este cazul, rezumatul tezei de doctorat, în limba română, pe maximum o pagină;
9. Dacă este cazul, copii de pe documentele atestând experiența de public speaking în domeniul de specializare (certificate de I.N.P.P.A. contra prezentării documentelor în original), precum:

a. adeverință atestând calitatea de de speaker la conferințe sau la alte activități de formare profesională;
b. adeverință eliberată de o instituție de învățământ superior juridic, atestând desfășurarea de activități didactice în domeniul de specializare.

10. Certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii dosarului de înscriere;
11. Certificat privind starea de sănătate a candidatului (adeverință de la medicul de familie), incluzând și o evaluare psihiatrică – certificat psihiatric – atestând că acesta este apt pentru a desfășura activitate în calitate de formator.

Termenul-limită de înscriere la procedura de selecție este 17 februarie 2020.

Dosarul de înscriere se depune personal la structura I.N.P.P.A. la care candidatul ar dori să-și desfășoare activitatea (I.N.P.P.A. Central din București, str. Vulturilor nr. 23, sectorul 3, sau, respectiv, la sediul centrului teritorial al I.N.P.P.A. din Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Iași sau Timișoara).

Nu sunt admise înscrieri pentru domenii multiple de specializare. Dosarele incomplete nu vor intra în procedura de selecție.

Procedura de selecție a candidaților cuprinde trei etape:

1. Etapa documentară, în care se operează o selecție preliminară în raport de piesele depuse la dosarul de înscriere;
2. Etapa interviului, în care candidații selecționați în urma etapei precedente susțin un interviu în fața unei comisii a I.N.P.P.A. Central sau a centrului teritorial al I.N.P.P.A., după caz;
3. Etapa finală, de acordare de către Comisia Permanentă a U.N.B.R. a calității de formator I.N.P.P.A. unor candidați din rândul celor selecționați în urma celei de-a doua etape.

Candidații selecționați vor fi înștiințați prin email cu privire la aceasta.

Procedura de selecție are drept scop exclusiv selecționarea de noi formatori ai I.N.P.P.A. pentru activitatea de formare inițială și nu creează în sarcina I.N.P.P.A. obligația de a aloca efectiv ore de pregătire inițială candidaților astfel selecționați.


Descarcă Anunț DOCX / PDF