COMUNICAT privind sedinta din 06 decembrie 2019 a Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

COMUNICAT privind sedinta din 06 decembrie 2019 a Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

COMUNICAT

Astăzi, 06 decembrie 2019, a avut loc ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) în București.

Pe ordinea de zi au figurat și au fost dezbătute următoarele teme:

1. Proiecția bugetului U.N.B.R. pentru anul 2020.

S-a decis aprobarea unui proiect de buget ce urmează a fi prezentat Consiliului UNBR spre adoptare. În realizarea proiectului de buget s-au avut în vedere următoarele aspecte:

– adoptarea contabilității de angajament, în sensul art. 59 alin. (3) din Legea nr. 51/1995, prin faptul că s-a avut în vedere obligaÈ›ia de plată a contribuÈ›iei la bugetul UNBR ce incumbă barourilor raportat la numărul avocaÈ›ilor declaraÈ›i în sistemul IFEP;

– actualizarea contribuÈ›iei barourilor către bugetul UNBR vor fi actualizate fie în raport cu nivelul cursului euro-leu la zi, fie în raport de rata inflaÈ›iei sau preÈ›urilor bunurilor de consum, contribuÈ›ia fiind neschimbată din 2003, când s-a realizat ultima actualizare;

– măsurile ce urmează a fi luate pentru ca barourile să aducă la îndeplinire obligaÈ›ia de a cotiza urmează a fi decise ulterior;

– prevederea de fonduri pentru un plan de promovare a profesiei de avocat, pentru sprijinirea proiectelor barourilor, pentru accesarea de fonduri europene;

2. Stabilirea mijloacelor pentru realizarea Proiectelor U.N.B.R. pentru mandatul 2019-2023

Comisia Permanentă a luat act de faptul că proiectele propuse, care au fost trimise spre consultare și aprobare către Consiliul U.N.B.R., vor putea fi realizate în funcție de aprobarea proiectului de buget pentru 2020, în limitele prezentate Consiliului UNBR.

3. Validarea Examenul de absolvire al Institutului de Pregătire și Perfecționare a avocaților (I.N.P.P.A.), sesiunea noiembrie 2019

După analizarea Raportului Președintelui Comisiei de examen, Comisia Permanentă a decis validarea acestuia. Se va informa Consiliul UNBR în ședința din 07.12.2019.

4. Planul de măsuri privind reorganizarea I.N.P.P.A. și a activității sale

Comisia Permanentă a aprobat propunerea Directorului I.N.P.P.A. în sensul că, Facultatea de Drept a Universității din București va asigura folosința de către INPPA Central a unui număr de 5 săli cu o capacitate de cel puțin 30 locuri fiecare și a unei săli administrative, în următoarele condiții:

– folosință gratuită timp de 5 ani, de joi până duminică a sălilor respective (în restul timpului, inclusiv în orele în care  INPPA nu le foloseÈ™te în zilele pe care le are la dispoziÈ›ie, Facultatea putând organiza în acestea activități didactice)

– U.N.B.R./I.N.P.P.A. va viabiliza, prin fonduri proprii, aceste 6 spaÈ›ii proiecÈ›ie; dotare cu mobilier pentru uzul I.N.P.P.A.

De asemenea, au fost analizate și celelalte măsuri propuse de Directorul I.N.P.P.A. privind formarea inițială și continuă, care au fost aprobate în principiu. În faza a doua, urmează să fie propuse modificări le legislației secundare de organizare și funcționare a INPPA.

5. Măsuri privind asigurarea fondurilor necesare pentru plata asistenței judiciare din oficiu pentru anul 2020

Comisia Permanentă a luat act de informarea făcută de Vicepreședintele U.N.B.R coordonator al Departamentului de coordonare a Asistenței Juridice (D.C.A.J.). privind Situația onorariilor estimate pentru asistența judiciară pentru anul 2020 și suma totală ce va fi solicită autorităților cu drept de decizie în materia asigurării fondurilor pentru plata onorariilor din asistența judiciară, care se ridică la cuantumul de 80.112.189,63 lei.

6) Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.).

Președintele U.N.B.R. a informat despre ultimele evoluții de pe piață legat de următoarele aspecte:

– procedura de achiziÈ›ie prin licitaÈ›ie organizată de către CEC Bank S.A., au participat È™i agenÈ›i împuterniciÈ›i U.N.B.R. – R.N.P.M.;

– informare privind procedurile de achiziÈ›ie de servicii centralizate de înregistrare a avizelor de înscriere a avizelor de garanÈ›ie ce vor fi demarate de BRD Groupe Societe Generale;

– analiza tarifelor operatorului U.N.B.R. – R.N.P.M. în noul context al pieÈ›ei;

– impactul Proiectului de Lege pentru modificarea ÅŸi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul NaÈ›ional de Publicitate Mobiliară ÅŸi pentru abrogarea OrdonanÈ›ei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor ÅŸi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de GaranÈ›ii Reale Mobiliare înregistrat la Camera DeputaÈ›ilor cu nr. PL-x 461/2019;

– activitatea U.N.B.R. ca operator al Registrului NaÈ›ional de Publicitate Mobiliar în 2019.

7. Problema obligațiilor organizației profesionale de a emite reglementări și instrucțiuni sectoriale în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Conform legii,  în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare, UNBR va emite reglementări sectoriale în vederea aplicării noilor dispoziții, care trebuie avizate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.).

Comisia Permanentă a luat act de răspunsul comunicat de O.N.P.C.S.B. la solicitarea U.N.B.R. de a avea o întâlnire de lucru în acest sens din care reiese că Oficiul este în plin proces de gândire și adoptare a legislației subsecvente de implementare a legii la nivelul autorității. Ca urmare, Oficiul a propus UNBR ca întâlnirea propusă să aibă loc în cursul lunii ianuarie 20202. Comisia Permanentă  a hotărât crearea unui grup  de lucru pentru intensificarea cooperării cu Oficiul în vederea implementării obligațiilor legale și participarea la întâlniri în acest scop cu reprezentanții Oficiului, în luna ianuarie 2020.

ÃŽntre orele 17.00 – 19:00 membrii Comisiei Permanente au participat la Dezbaterea „Avocatura românească, pilon al justiÈ›iei” desfășurată la Palatul de JustiÈ›ie, Biblioteca Baroului BucureÈ™ti „Av. Victor Anagnoste “, organizată de U.N.B.R., sub coordonarea PreÈ™edintelui È™i VicepreÈ™edinÈ›ilor U.N.B.R..

Au fost soluționate un număr de 64 lucrări curente (soluțiile se comunică barourilor sau persoanelor interesate), din care un număr de 17 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate al Avocaților.

Deciziile cu caracter public luate în cadrul Comisiei Permanente urmează să fie redactate și publicate pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Ședința a început la ora 09.30 și s-a încheiat la ora 21.00.

COMISIA PERMANENTÄ‚ A UNBR