Examenul de primire

Baroul Mures anunta organizarea examenului de primire in profesia de avocat (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice.

- sesiunea Septembrie 2017 -Examenul consta in verificarea cunostintelor juridice prin sustinerea unui test grila ce cuprinde 100 intrebari din toate materiile examen urmand a fi declarati admisi candidatii care vor obtine cel putin 10 puncte la fiecare disciplina in parte si un punctaj total de cel putin 70 puncte.
Examenul se sustine in cadrul I.N.P.P.A. si se desfasoara in mod unitar, la Bucuresti. Tematica de examen este cea stabilita prin Hotararea nr. 243 din 17.06.2017, publicata pe site-ul U.N.B.R., examinarea tuturor candidatilor urmand a avea loc la Bucuresti, la data 01 septembrie 2017.

Cererile de inscriere a candidatilor la examen se vor depune in dublu exemplar (in original si in copie) la sediul Baroului Mures din Tg-Mures, str.Justitiei, nr. 1, camera 35 parter, in intervalul 03 iulie - 31 iulie 2017, de luni pana vineri, intre orele 9-13 si vor avea anexate in dublu exemplar urmatoarele acte:
- 2 dosare distincte cu sina, (din carton, nu din plastic);
- certificatul de nastere, in copie certificata pentru conformitate;
- actul de identitate, in copie;
- diploma de licenta, in copie legalizata; in cazul in care diploma de licenta s-a obtinut dupa anul 1995, se va depune si copia legalizata a foii matricole eliberata de facultatea absolvita;
- dovada de plata a taxei de inscriere la examen, in original;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;
- certificat privind starea de sanatate a candidatului eliberat de un medic de familie si o evaluare psihiatrica eliberata de un medic specialist psihiatru;
- dovada promovarii in conditiile prevazute prin prezentul Regulament a examenului de definitivare in functia indeplinita anterior (pentru dobandirea titlului de avocat definitiv);
- dovada vechimii in munca sau muncile juridice;
- certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitatii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie (daca este cazul).

Exclusiv pentru candidatii care au sustinut examenul de licenta in anul universitar 2017, si numai daca unitatile de invatamant absolvite de acestia nu au emis diplomele de licenta, se admite depunerea adeverintei de absolvire a examenului de licenta eliberata de unitatea de invatamant, in locul diplomei de licenta prevazuta la art. 15 alin. 2 lit. b din Statutul profesiei de avocat in original sau in forma legalizata. In acest caz, nu se cere ca adeverinta de absolvire sa fie insotita de foaia matricola.
Taxa de examen este de 1 000 lei si se va achita in contul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea - Bucuresti cu mentiunea ,,Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017", respectiv ,,Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017".
Relatii suplimentare privind tematica de examen si bibliografia se pot obtine de la secretariatul baroului sau accesand sectiunea de examene de pe site-ul UNBR.

DECAN
Av. Nicolae T Galdea