BAROUL MURES

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

Targu Mures, str. Justitiei, nr. 1, Jud. Mures, Tel./Fax: 0265-261669, E-mail: baroul_mures_av@yahoo.com

SERVICIUL DE ASISTENTA JURIDICA

Asistenta juridica obligatorie Ajutor public judiciar

ANUNTURI SI EVENIMENTE

Stiri Anunturi Evenimente

 

 

Baroul Mures anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice
- sesiunea Septembrie 2015 -

 

 

Examenul consta in verificarea cunostiintelor juridice prin sustinerea unui test grila ce cuprinde 100 intrebari din toate materiile examen urmand a fi declarati admisi candidatii care vor obtine cel putin 10 puncte la fiecare disciplina in parte si un punctaj total de cel putin 70 puncte, examinarea tutror candidaților urmand a avea loc la Centrul Teritorial Brasov al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, la data 14 septembrie 2015.

Cererile de înscriere a candidaților la examen se vor depune în dublu exemplar (in original si in copie) la sediul Baroului Mures din Tg-Mures, str.Justitiei, nr. 1, camera 35 parter, în intervalul 31 iulie – 17 august 2015, de luni pana vineri, intre orele 9-13 și vor avea anexate in dublu exemplar următoarele acte:

-         2 dosare distincte cu sina, (din carton, nu din plastic);

-         certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;

-         actul de identitate, în copie certificata pentru conformitate;

-         diploma de licență, în copie legalizată; în cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

-         dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

-         certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

-         certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de un medic de familie și o evaluare psihiatrică eliberata de un medic specialist psihiatru;

-         dovada promovarii in conditiile prevazute prin Regulamentul cadru a examenului de definitivare in functia indeplinita anterior (pentru dobandirea titlului de avocat definitiv)

-         dovada vechimii in munca sau muncile juridice;

-         certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (daca este cazul).

Pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2015, dacă unitățile de învățământ nu au emis diplomele de licență pentru absolvenții anului universitar 2015, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență in original sau in forma legalizata, cu mentiunea ca adeverintele eliberate au valabilitatea de 1 an de la data emiterii.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea - București cu mențiunea ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”, respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”.

Relații suplimentare privind tematica de examen și bibliografia se pot obține de la secretariatul baroului sau accesând sectiunea de examene de pe site-ul UNBR.

 

 

DECAN

Av. Nicolae T Galdea