Anunț privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - sesiune

 

Baroul Mureș anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice
- sesiunea septembrie 2020 -

Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice prin susţinerea unui test grilă ce cuprinde 100 întrebări din toate materiile de examen urmând a fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină în parte si un punctaj total de cel puţin 70 puncte.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar. Tematica de examen este cea stabilită prin Decizia nr. 135/12.06.2020, publicată pe site-ul U.N.B.R., examinarea candidaților urmand a avea loc în anumite centre teritoriale sau în localitatea sediului central INPPA, la data 20 septembrie 2020.

Cererile de înscriere a candidaților la examen se vor depune în dublu exemplar (în original şi în copie) la sediul Baroului Mureş din Tg-Mureş, str. Marton, Aron, nr. 8/1, jud. Mureş, zilnic, în zilele lucrătoare, în intervalul 27 iulie – 21 august 2020, între orele 9-13 și vor avea anexate în dublu exemplar următoarele acte:

  • 2 dosare distincte cu şină, (din carton, nu din plastic);
  • certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
  • actul de identitate, în copie;
  • diploma de licență, în copie legalizată; în cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
  • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original si copie;
  • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
  • certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de un medic de familie și o evaluare psihiatrică eliberată de un medic specialist psihiatru (la alegere);
  • dovada promovării în conditiile prevăzute prin prezentul Regulament a examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior (pentru dobândirea titlului de avocat definitiv);
  • dovada vechimii în muncă sau muncile juridice;
  • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (dacă este cazul).

Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2020 şi numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceştia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență eliberată de unitatea de învăţământ, în locul diplomei de licenţă prevazută la art. 15 alin. 2 lit. b din Statutul profesiei de avocat în original sau în formă legalizată. În acest caz, nu se cere ca adeverinţa de absolvire să fie însoţită de foaia matricolă.

Taxa de examen este de 1 200 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. din București nr. RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea - București cu mențiunea ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2020”, respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2020”.

La prezentarea pentru înscrierea la examen, participanţii vor purta mască, accesul în secretariat fiind limitat la 2 persoane simultan.

Relații suplimentare privind tematica de examen și bibliografia se pot obţine de la secretariatul baroului – telefon fix 0265 261 669, telefon mobil 0744 386 247 sau accesând secţiunea de examene de pe site-ul UNBR.

 

DECAN

Av. Nicolae T. Galdea