Publicam Comunicatul Corpului operatorilor Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM) privind natura AEGRM de Registru Public Mobiliar General

Publicam Comunicatul Corpului operatorilor Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM) privind natura AEGRM de Registru Public Mobiliar General

Avînd în vedere unele aserţiuni exprimate în luările de poziţie şi în dezbaterile apărute ca urmare a adoptării Legii nr. 17/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al Romîniei, Partea I, nr. 196 din 21 martie 2017, Corpul operatorilor Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, asociaţia profesională a operatorilor autorizaţi să efectueze înscrieri în arhivă, formulează următorul

COMUNICAT

Astfel, în publicaţii generale şi de specialitate juridică, în special în mediul electronic, a fost promovat un curent de opinie care susţine inexistenţa unui registru public de genul celor indicate în art. 641 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 4 din Legea nr. 17/2017).

Potrivit art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri în care se efectuează înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege. În lumina acestor dispoziţii legale, Corpul operatorilor afirmă că Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) reprezintă fără nicio îndoială un registru public în sensul art. 641 din Codul de procedură civilă, sus-menţionat,

Avînd natură de registru public mobiliar general, AEGRM reprezintă, prin modul de organizare şi funcţionare, cea mai avansată instituţie juridică şi tehnică, în formă dematerializată, în materia publicităţii din ţara noastră.

AEGRM este pregătită juridic şi instituţional, dar şi din punct de vedere al capacităţii tehnico-organizatorice, să asigure înregistrarea titlurilor executorii, înscrisuri sub semnătură privată, cărora legea le condiţionează eficienţa de îndeplinirea acestei formalităţi de publicitate.

În AEGRM sunt înscrise sau menţionate în prezent acte şi operaţiuni juridice precum contractele de ipotecă mobiliară, contractele de leasing, contractele de consignaţie, fiduciile, sechestrele asigurătorii, creanţele bugetare avînd ca titulari statul sau unităţile administrativ-teritoriale, dar şi creanţele securitizate sau obligaţiunile ipotecare.

Publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a căror înscriere este prevăzută de lege se realizează prin înscrierea în AEGRM a unui aviz specific. În această manieră este asigurată, în condiţiile legii, publicitatea clauzei de insesizabilitate, clauzei de inalienabilitate, clauzei de rezervă a proprietăţii, pactului de răscumpărare, cesiunii de creanţă, declaraţiei de rezoluţiune, declaraţiei de reziliere, hotărîrii judecătoreşti privind actele de dispoziţie care pun în pericol grav interesele familiei, regimului matrimonial, uzufructului asupra creanţelor, plăţii anticipate a chiriei sau cesiunii creanţei privind chiria.

Se poate, de asemenea, realiza publicitatea altor acte/fapte juridice supuse publicităţii conform legii, cum este şi cazul titlurilor executorii despre care vorbeşte art. 641 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, în redactarea sa actuală, prin completarea şi înscrierea în AEGRM a formularului de aviz specific iniţial.

Aşadar, AEGRM nu are doar rolul de a realiza publicitatea ipotecilor mobiliare, cum în mod eronat au încercat unele voci să acrediteze în spaţiul public; ea nu este o simplă platformă de consemnare a unei forme de garanţie reală. Denumirea actuală a instituţiei nu trebuie să inducă în eroare. Proiectele de reformă din ultima vreme tind să confirme acestei instituţii veritabila sa vocaţie cîştigată prin experienţă, bune practici şi constante procese de înnoire, respectiv cea de registru public mobiliar.

Exprimăm convingerea că persoanele interesate vor recurge cu încredere la efectuarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege prin intermediul AEGRM, registrul public/de publicitate mobiliară cu o activitate de 17 ani în spaţiul juridic şi de afaceri romînesc.

Comitetul director al Corpului operatorilor Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare